Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 05 Februari 2004 Praktijknetwerk Telen met toekomst 2003-2007

Het project Praktijknetwerk Telen met toekomst

Praktijknetwerk Telen met toekomst is het vervolg op Telen met toekomst (Tmt) (1999-2003) en is vooral gericht op verbreding van kennis over duurzame landbouw. Daarom is voor een andere opzet gekozen. Het praktijknetwerk Telen met toekomst organiseert groepen praktijkbedrijven met hun relaties rond de ontwikkeling van meer duurzame productiesystemen (milieutechnisch, ecologisch en economisch) in de plantaardige sectoren. Het netwerk richt zich zowel op de open als gesloten teelten.

Doelstellingen Praktijknetwerk

Doel van het Praktijknetwerk Telen met toekomst is het bevorderen van de toepassing van meer duurzame gewasbescherming en bemesting in de brede praktijk. In fruitteelt en glasteelten gaat het met name over gewasbescherming, aangezien bemesting in deze sectoren geen thema is met grote duurzaamheidsknelpunten.

Georganiseerde groepen

De basis van het netwerk in de open teelten wordt gevormd door georganiseerde groepen ondernemers (studieclubs e.a.). Eén van de leden van de groep treedt op als kernbedrijfin het praktijknetwerk. De groepen en deelnemers worden begeleid door een vast team van PPO / DLV bij de implementatie van geïntegreerde gewasbescherming en bemesting.

Samen met de groep én met de betrokken externe partijen (gewasbeschermingshandel, waterschap, etc) wordt jaarlijks een plan opgesteld voor de aanpak van gewasbescherming en bemesting. Ook andere adviseurs van de leden van de groep worden betrokken in de planvorming. De ondernemer krijgt vervolgens intensieve begeleiding van onderzoek en voorlichting om deze plannen te verwezenlijken. De bedrijfsvoering van het kernbedrijf wordt geregistreerd om de prestaties en de vooruitgang vast te leggen. Aanpak, ervaringen en resultaten van de groep en het kernbedrijf worden in de groep besproken. Iedere groep functioneert als startpunt van verbreding, naar collega's en andere relaties in het zakelijk netwerk van de ondernemers.

Overzicht deelnemende groepen

Het praktijknetwerk is vertegenwoordigd zijn in de belangrijkste teeltgebieden voor de verschillende sectoren. In de open teelten is de bedoeling per 2004 met 27 studiegroepen samen te werken.

Overzicht van del groepen en regio's per sector in het praktijknetwerk Telen met toekomst

Sector Aantal groepen Regio's
Akkerbouw 10 Noordelijke zeeklei, Noordoost Nederland, Centrale zeeklei, Zuidwest Nederland, Zuidoost Nederland
Vollegrondsgroenten 6 West Friesland, Brabant, Noord Limburg
Bloembollen 5 Noordelijk zandgebied, Zuidhollands Duinzandgebied, West Friesland, Flevoland, Drenthe
Boomteelt 3 Noord Limburg, Brabant, Betuwe
Fruitteelt 3 Gelderland, Zeeland, Utrecht
Glastuinbouw 4 Gewassen: Roos, Chrysant, komkommer, tomaat

Thema's gewasbescherming en bemesting

In de project thema's gewasbescherming en bemesting is de aanpak gericht op het verkennen van de kansen en knelpunten van nieuwe technieken en strategieën in relatie tot de bedrijfsvoering (effectiviteit en uitvoerbaarheid, haalbaarheid en acceptatie) en de beleidsdoelen. Het gaat hierbij met name om de implementatie van maatregelen die zich in onderzoek bewezen hebben maar om verschillende redenen nog niet of slechts in geringe mate door de praktijk worden toegepast.

Bij de start van het project zal een inventarisatie gemaakt worden van die maatregelen die in het voorgaande Telen met toekomst project succesvol inpasbaar bleken in de bedrijfsvoering en toepasbaar zijn voor de meeste boeren en tuinders in Nederland.

Voor gewasbescherming wordt ingezet op integrale invoering van geïntegreerde gewasbescherming. Daarbij gaat het om het inpassen van de "best beschikbare maatregelen" voor geïntegreerde gewasbescherming.

Voor bemesting wordt ingezet op het introduceren van de best mogelijke maatregelen op weg naar de gewenste waterkwaliteit. Daarbij zal geanticipeerd worden op de toekomstige beleidsnormen zodat de kansen en knelpunten daarvan verkend kunnen worden.

De kansen en knelpunten die uit het praktijknetwerk naar voren komen zijn input voor de agenda van toekomstig beleid en onderzoek. Zo worden knelpunten in bemesting en gewasbescherming besproken met de relevante onderzoeksprogramma's. Dit moet leiden tot verdiepend onderzoek om de geconstateerde problemen op te lossen. Zo mogelijk zal dat onderzoek op de deelnemende bedrijven zelf worden uitgevoerd.

Communicatie

Voor een succesvolle verbreding van de kennis en ervaring van de deelnemende groepen naar de "grote praktijk" is draagvlak bij de omgeving van de ondernemers belangrijk. Meer draagvlak willen we realiseren door netwerkvorming van de deelnemende groepen met adviseurs, toeleverende en afnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal te stellen. De samenwerking die hieruit voortvloeit wordt dan de motor voor het verbredingsproces. Om dit te realiseren zullen nieuwe effectieve werkvormen gezocht en ontwikkeld moeten worden. Daarbij treden we in dialoog met de volgende doelgroepen: Ondernemers; Intermediairen, afnemers en toeleveranciers; Belangenbehartigers; Maatschappelijke actoren en beleid ; Projecten. Naast deze activiteiten zullen ook communicatiemiddelen zoals de website, nieuwsbrief en artikelen in de vakpers gericht ingezet worden om de resultaten en ervaringen uit te dragen .

Looptijd 2003 - 2007

Het project loopt van 2003 tot en met 2007. Eind 2003 is het project gestart en zijn groepen/bedrijven geworven. Begin 2004 worden de knelpunten geïnventariseerd en strategische plannen met de bedrijven voor de gehele projectperiode opgesteld. Er wordt direct actie ondernomen t.b.v. de beschreven versterkte netwerkvorming. De jaren 2004 -2006 zijn volledige veldjaren. In 2007 wordt het project afgesloten.

Uitvoerders en Opdrachtgever

Het praktijknetwerk Telen met toekomst is een samenwerkingsproject van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, DLV en Plant Research International en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. (Bron: Telen met Toekomst)

Deelnemers uit de regio Kop van Noord-Holland zijn oa:

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl