Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 12 Juni 2006 Flora en fauna-onderzoek Gemeente Harenkarspel

Elke ingreep van de mens in de natuur levert meestal schade op voor de laatste. Beschermde planten en dieren worden verstoord of gaan ten onder bij ruimtelijke ingrepen. Er is wetgeving voor (flora- en faunawet) dat deze soorten worden ontzien of dat voor hen compenserende maatregelen worden getroffen. Bekend is bijvoorbeeld de rugstreeppad, die de bouw van menige nieuwe woonwijk heeft doen vertragen. Ook voor Harenkarspel is een inventarisatie gemaakt van ecologisch belangrijke gebieden, locaties van beschermde planten en waar de natuurwaarde versterkt kan worden.

De 'ecotoets' is een eerste stap voor toepassing van de flora en faunawet bij ruimtelijke plannen en groot onderhoud zoals baggeren en maaien. Het onderzoek is in oktober en november 2005 uitgevoerd door Dosco Milieuadvies. De conclusie van het onderzoek is dat de ecologische waarde in Harenkarspel over het algemeen gering is. Dit mede omdat het landelijk gebied voor weinig soorten een geschikt broedbiotoop is. Rondom de dorpskernen en oude waterlopen liggen de ecologisch waardevolste gebieden. Met name zijn dit de Westfriese Omringdijk, de ringvaart van polder Waarland en de ecologische zone van Dirkshorn naar Schagen. Het gebied ten zuidwesten van Warmenhuizen heeft de potentie om de natuurwaarde van dat gebied wat te vergroten. Hiermee worden vooral planten bedoeld.

Langs de waterkant van de Omringdijk worden de planten smeerwortel en waterriet aangetroffen. Bij Groenveld riet en waterlelie. Op verschillende plaatsen komt de zwanebloem voor. In Waarland groeit krabbescheer bij een vijver. In de overige kernen wordt gele lis, waternavel en dotterbloem gevonden en langs ruige oevers ook harig wilgenroosje en riet. Aan vogels zijn in de hele gemeente beschermde soorten gezien, vooral broed- en watervogels. Langs de Omringdijk kleine vogelsoorten als graspieper, veldleeuwerik, vink, keep, heggemus en rietgors. De wielen langs de dijk zijn biotoop voor rietgors, smient en bruine kiekendief. Huismussen, kramvogels en kneu staan zelfs op de rode lijst, zij worden gezien rond de dorpskernen Sint Maarten en Groenveld en in polder Waarland. Hier zijn nabij de ringvaart ook waterspitsmuizen en rosse woelmuis gemeld.

Ook zijn waarnemingen van gevangen vissen als bittervoorn en riviergrondel gedaan, maar structurele gegevens over amfibieŽn, reptielen of vissen ontbreken omdat er geen meetpunt aanwezig is in Harenkarspel. Het bureau doet aanbeveling om de verspreiding van deze dieren ťn vlinders in kaart te brengen. Versterking van de natuurwaarde in dorpskernen kan wenselijk zijn, dit zou het gemeentebestuur kunnen laten nagaan. Het bureau beveelt verder aan om gericht onderzoek te doen naar beschermde planten en dieren op het moment dat er sprake is van uitbreiding van Waarland, of ten zuiden van Groenveld, of ten oosten en zuidwesten van Sint Maarten, Warmenhuizen aan de westzijde en Dirkshorn aan oost- en noordzijde.

Ook een onderzoek naar het verbreden van ecologische verbindingen en het verdiepen van watergangen binnen bebouwd gebied wordt aanbevolen. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl