Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 26 April 2007 Inspraak Startnotitie m.e.r. voor gaspijpleiding van Noorwegen naar Nederland of België

Met ingang van donderdag 26 april 2007 tot en met woensdag 6 juni 2007 ligt de Startnotitie m.e.r. Gaspijpleiding van Noorwegen naar Nederland of België ter inzage. De startnotitie doorloopt een gecoördineerde inspraakprocedure op grond van de Wet milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Grondwaterwet.

Achtergrond

Statoil ASA uit Noorwegen is van plan een pijpleiding aan te leggen tussen Noorwegen en een nieuw gasontvangststation nabij Anna Paulowna. NV Nederlandse Gasunie wil daarop aansluitend een gastransportleiding aanleggen tussen dit gasontvangststation en het bestaande gascompressorstation Wieringermeer.

De gasleiding heeft in het Nederlandse deel van de Noordzee een lengte van ca. 300 km, een diameter van 100 tot 110 cm en een ontwerpdruk van 156,8 bar. De leiding zal aan land komen nabij Julianadorp en gaat vervolgens ca. 4 km. parallel aan de Callantsoogervaart richting Anna Paulowna. Vanaf het gasontvangststation nabij Anna Paulowna is er een leiding voorzien van 30 km. naar gascompressorstation Wieringermeer (diameter ca 105-120 cm., ontwerpdruk ca. 80 bar). Dit tracé is parallel aan reeds bestaande gasleidingen gedacht.

Mogelijk besluit Statoil om de aardgastransportleiding niet in Nederland, maar in België (Zeebrugge) aan land te laten komen. In dat geval is het tracé door Nederlandse deel van de Noordzee ca. 500 km. Er is dan geen tracé op het Nederlandse vasteland, en ook het nieuwe gasontvangststation nabij Anna Paulowna zal dan niet nodig zijn.

Voor het deel van de leiding dat in het Nederlandse deel van de Noordzee ligt, is een vergunning in het kader van de Wet beheer van rijkswaterstaatswerken (Wbr) nodig. Als de leiding aanlandt in Nederland, dan dienen de bestemmingsplannen van de gemeenten op de beoogde tracés herzien te worden. Tevens is er een vergunning nodig in het kader van de Grondwaterwet (Gww).

De startnotitie

Ter onderbouwing van de bestemmingsplanherzieningen en de Wbr-vergunningaanvraag zullen Statoil SA en Gasunie een milieueffectrapport (MER) opstellen. Afhankelijk van de hoeveelheid te onttrekken grondwater (die hoeveelheid is op dit moment nog niet bekend) zal wellicht ook de Gww-vergunningaanvraag onderbouwd moeten worden met een MER. Door het opstellen van een MER is het mogelijk het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming. Als voorbereiding op het MER hebben Statoil en Gasunie een startnotitie uitgebracht. Hierin worden de achtergronden van het project behandeld. Ook geven Statoil en Gasunie aan welke tracéalternatieven zij in het MER willen onderzoeken en wat de te onderzoeken locaties voor het gasontvangststation nabij Anna Paulowna zijn. Ook wordt aangegeven welke milieuaspecten in het MER onderzocht zullen worden. Uit het MER zal duidelijk worden in hoeverre het leidingtracé voert door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Indien nodig zal het MER voor de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder - Callantsoog, Noordzeekustzone en Voordelta een passende beoordeling bevatten, evenals voor de nog aan te wijzen Natura 2000-gebieden Friese Front, Klaverbank en Doggersbank.

Waar kunt u de startnotitie inzien?

Voor de Wbr-vergunning is Rijkswaterstaat bevoegd gezag; voor de Gww-vergunning is dat de provincie Noord-Holland. De bevoegde gezagen voor de bestemmingsplan-herzieningen zijn de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringermeer en Zijpe. Bij al deze overheden - en bij de gemeente Den Helder vanwege de ligging van het tracé nabij Julianadorp - ligt de startnotitie tegelijkertijd ter inzage.

De startnotitie m.e.r. Pijpleiding van Noorwegen naar Nederland of België kunt u met ingang van donderdag 26 april 2007 tot en met woensdag 6 juni 2007 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

De gemeente Anna Paulowna legt de startnotitie ter inzage op de volgende locaties:

Gemeentehuis Anna Paulowna
Burgemeester Mijnlieffstraat 1 in Anna Paulowna
Openingstijden:
maandag tot en met donderdag 's morgens
8.30 uur - 12.00 uur,
maandag 's avonds 17.30 uur - 19.00 uur,
woensdag 's middags 13.00 uur - 15.00 uur.
Telefoon: (0223) 53 61 00)

Openbare bibliotheek Anna Paulowna
G.C. van BalenBlankenstraat 11 in Anna Paulowna
Openingstijden:
maandag 13.30 uur - 20.00 uur,
woensdag 10.00 uur - 17.00 uur,
vrijdag 13.30 uur -20.00 uur,
zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur.
Telefoon: (0223) 53 31 40)

Openbare bibliotheek Wieringerwaard
Kwartellaan 2 in Wieringerwaard
Openingstijden:
maandag 15.00 uur - 16.30 uur,
dinsdag 19.00 uur - 20.00 uur,
donderdag 15.00 uur - 16.30 uur.
Telefoon: (0224) 22 32 58

De startnotitie is ook op het internet beschikbaar: www.bureau-energieprojecten.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Op grond van art. 7.14 Wet milieubeheer kan een ieder zienswijzen ten aanzien van de startnotitie kenbaar maken. Tot en met 6 juni 2007 kunt u aangeven wat volgens u in het MER onderzocht moet worden om de benodigde besluiten te kunnen nemen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan:

SenterNovem, Bureau Energieprojecten
T.a.v. dhr. H.G. de Brabander
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

Wij verzoeken u daarbij duidelijk te vermelden dat u inspreekt op de startnotitie m.e.r. Pijpleiding van Noorwegen naar Nederland of België. Indien u mondeling wenst in te spreken, kunt u dit doen door te bellen met Bureau Energieprojecten, telefoon (070) 379 89 79.

Informatiebijeenkomst

Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de startnotitie organiseert NV Nederlandse Gasunie een informatiebijeenkomst. Medewerkers van Gasunie en ingenieursbureau Witteveen + Bos zijn dan aanweizg om een toelichting te geven op het plan en de startnotitie.

De informatiebijeenkomst is donderdag 24 mei 2007 om 19.00 uur in:

Golden Tulip Inn Callantsoog
Abbestederweg 26, 1759 NB Callantsoog

Wat gebeurt er met uw reactie?

Bureau Energieprojecten bundelt alle mondelinge en schriftelijke reacties en stuurt deze naar de bevoegde gezagen en de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie voor de m.e.r. adviseert de bevoegde gezagen over de richtlijnen voor het MER. Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de bevoegde gezagen de richtlijnen vast. Deze richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van het MER. Wanneer Statoil en Gasunie het MER hebben opgesteld, zal er voor u de mogelijkheid zijn daarop in te spreken.

Nadere informatie

Voor het verkrijgen van de startnotitie of voor informatie over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, (070) 379 89 79 of www.bureau-energieprojecten.nl (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl