Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 27 Juni 2008 Provincie zet verbetering VROM taken voort

De VROM-Inspectie heeft de resultaten uitgebracht van het in 2007 uitgevoerde onderzoek naar de uitvoering van de VROM-taken door de Provincie Noord-Holland in 2006. De beoordeling varieert van 'excellent' tot 'verbetertraject'. Voor de verbetertrajecten is de provincie al tijdens het onderzoek begonnen met doorvoeren van verbeteringen.

Uitslag onderzoek VROM-taken van Provincie Noord-Holland in 2006

Uit het onderzoek blijkt dat de taken op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem, Besluit luchtkwaliteit en woningbouwafspraken op adequaat niveau zijn. Het beleid ten aanzien van de bescherming van aardkundige waardevolle locaties en het afsluiten van bestuursovereenkomsten bodemsaneringstaken worden zelfs als excellent aangemerkt. Op een aantal onderwerpen worden verbetertrajecten aangegeven; wet over zwemwaterkwaliteit, huisvesting statushouders, programma en verslaglegging op milieugebied, toezicht Wet Milieubeheer en Externe Veiligheid.

De resultaten van het rapport zijn voor de provincie niet verrassend, omdat het zelf al een aantal zaken had geconstateerd. Harry Borghouts, commissaris van de Koningin: 'Het VROM-rapport bevestigt het beeld dat we al hadden. Het rapport gaat over 2006, toen de provincie bezig was met de afronding van de reorganisatie en nog in opbouw was. De invoering van de nieuwe organisatie is één van de verbeteringstrajecten die we toen hebben ingezet en met voortvarendheid voortzetten.'

Verbetertrajecten zwemwaterkwaliteit en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

De provincie herkent de conclusie van VROM dat er geen vertaling van beleid naar uitvoering was en dat handhaving niet adequaat werd uitgevoerd. Zij geeft aan dat er een gestructureerde aanpak is sinds 2007. De Provincie zal doorgaan met de verbeterslag die inmiddels in gang is gezet.

Huisvesting statushouders

Volgens het VROM rapport loopt de provincie de achterstanden voor huisvesting van statushouders niet in. Dit onderkent de provincie, en zij was inmiddels al een verbetertraject ingegaan. De provincie treedt steeds strenger op tegen Noord-Hollandse gemeenten en verwacht van de gemeenten dat de achterstanden vóór 1 januari 2009 zijn ingelopen. De provincie ondersteunt daarbij.

Milieuprogramma en verslag

VROM geeft aan dat het milieubeleidsplan geactualiseerd moet worden. In de afgelopen jaren is inderdaad meer aandacht besteed aan de uitvoering van projecten dan aan het op orde krijgen van het milieubeleid. Op dit moment is een nieuw milieubeleidsplan in de maak. Deze wordt naar verwachting in oktober door GS ter visie gelegd, zodat Provinciale Staten begin volgend jaar het plan kunnen vaststellen. Met het plan worden ook nieuwe keuzes gemaakt ten aanzien van programmering. Beleid, uitvoering en handhaving worden beter aan elkaar gekoppeld en op elkaar afgestemd.

Toezicht en handhaving Wet Milieubeheer

Op het gebied van toezicht en handhaving geeft VROM verbeterpunten aan, onder andere ten aanzien van de prioritering in het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP), de tijdigheid van opleveringscontroles, aansluiting van beleid en programmering, gedoogbeleid en capaciteit. Dit jaar stelt de Provincie Noord-Holland een nieuwe HUP 2009-2011 op. De uitgangspunten voor prioritering van VROM en die van de Provincie Noord-Holland verschillen. Een bestuurlijke keuze volgt bij de vaststelling van het HUP. Aanbevelingen van VROM ten aanzien van controles worden verder uitgewerkt. De maatregelen ten aanzien van het gedoogbeleid zijn al in 2007 ingevoerd en hebben resultaat opgeleverd.

Externe veiligheid

De Provincie Noord-Holland onderschrijft in grote lijnen de VROM conclusies dat een algemene beleidsvisie ontbreekt, taken mede worden bepaald door capaciteit en dat er behoefte is aan een duidelijke taakverdeling binnen de organisatie. Met de voor 2008 geplande beleidsvisie Externe Veiligheid geeft GS invulling aan het verbetertraject.

Context

Door het Ministerie van VROM is een groot aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de provincies om bij te dragen aan een goede verdeling van de ruimte, gezond wonen en een leefbaar milieu in Nederland. De ministers van VROM en voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) blijven evenwel verantwoordelijk voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Vanuit die optiek voert de VROM-Inspectie sinds 2005 onderzoek naar de uitvoering van de VROM-taken (toezicht en handhaving) door de Provincies.

Het rapport is te downloaden via www.vrom.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl