Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 01 juni 2012 Hollands Kroon analyseert landschap voor locatie transformatorstation nabij de Weel (Niedorp)

De gemeente Hollands Kroon heeft de onafhankelijke landschapsarchitect Miranda Reitsma van Reitsma Stedebouw opdracht gegeven twee locaties voor de bouw van een nieuw transformatorstation nabij de Weel landschappelijk te analyserenen te vergelijken. De bouw van het 150/20kV transformatorstation is een cruciale schakel in de vervanging en opwaardering van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland.

College Hollands Kroon bezint zich

Voor het transformatorstation zijn door TenneT en Liander in 2011 zes mogelijke locaties aangewezen. De bepaling van het gebied waarbinnen deze locaties zijn gelegen gebeurde op basis van net- technische aspecten en mogelijkheden. Onderzoek nadien wees uit dat vier van de zes locaties afvielen. Onder andere omdat bouw op die locaties de openheid van het landschap teveel aantasten, in een toekomstig natuurgebied liggen of op technisch of financiële bezwaren stuitten. Op basis daarvan kozen TenneT en Liander voor een locatie gelegen nabij De Weel (locatie 4). Het college van de voormalige gemeente Niedorp stemde halverwege 2011 met deze keuze in. Het college van Hollands Kroon was van plan de locatiekeuze van hun voorgangers over te nemen. In april bleek er echter nieuwe informatie over de reconstructie van de provinciale weg te zijn, waardoor met de provincie nog overeenstemming moest komen over de ontsluiting op de N241. Verder had de gemeenteraad nog vragen en ontstond er bij omwonenden veel weerstand. Daarom besloot het college van Hollands Kroon dat aanvullend onderzoek nodig was.

mogelijke voor locatie transformatorstation nabij de Weel (Niedorp)

De gemeenteraad kiest locatie

De onafhankelijk landschapsarchitect analyseert nu de landschappelijke effecten en verschillen tussen de twee locaties voor het transformatorstation: Locatie 4, ten oosten van de provincialeweg N241, tussen het agrarisch bedrijf op de Rijderslaan 1 en de woningen op Provincialeweg 2 t/m 6; en locatie 5, ten oosten van de Provincialeweg N241, tussen Provincialeweg 2 t/m 6 en de Oude Verlaatweg. Dit onderzoek vult eerder onderzoek naar ruimtelijke, technische en milieuaspecten aan. De analyse wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening, die hier onafhankelijk advies over uitbrengt aan de provincie. Op basis van alle beschikbare informatie neemt Gedeputeerde Staten een standpunt in over de locatiekeuze en de bijbehorende ontsluiting. Daarna neemt ook het college van Hollands Kroon een standpunt in, en zal na de zomervakantie een informatieavond worden gehouden. Daarna vraagt het college de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen voor de voorgestelde locatie af te geven. Die verklaring is nodig om de planologische procedure voor de bouw van het transformatorstation te vervolgen.

Voorgeschiedenis

Begin 2011 hebben TenneT en Liander de voormalige gemeente Niedorp benaderd over hun gezamenlijke plan voor de bouw van een 150/20 kV transformatorstation. Het college van Niedorp besloot in augustus 2011 in principe planologische medewerking te verlenen aan het plan. In september 2011 diende de initiatiefnemer een formele aanvraag om een omgevingsvergunning in. Begin oktober 2011 startten de inspraakprocedure en het overleg met de omwonenden. Er zijn zeven inspraakreacties en twee inhoudelijke overlegreacties (de provincie N-H en Hoogheemraadschap) bij de gemeente binnengekomen. De voormalige gemeenteraad van Niedorp heeft het collegevoorstel om de verklaring van geen bedenkingen af te geven eind 2011 doorgeschoven naar de gemeente Hollands Kroon. De inspraak- en overlegreacties zijn samengevat, beoordeeld en van een inhoudelijke reactie voorzien in de Nota Inspraak en overleg. Met de toezending van deze Nota aan de insprekers is deze inspraakprocedure begin april 2011 door het college afgerond.

Eind april stelde het college van Hollands Kroon de gemeenteraad voor de verklaring van geen bedenking af te geven. Het is dus na de zomer aan de gemeenteraad van Hollands Kroon om een definitieve locatie voor het transformatorstation te kiezen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl