Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 04 april 2013 Provincie Noord-Holland investeert in 2013 ruim 31 miljoen euro in groen

Gedeputeerde Staten hebben het uitvoeringsprogramma Groen vastgesteld.

De provincie Noord-Holland stelt in 2013 ruim 31 miljoen euro beschikbaar voor groene projecten en subsidieregelingen. Het Programma Groen (PG) vloeit voort uit de Agenda Groen die op 11 maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze agenda is het provinciale antwoord op de rijksbezuinigingen en decentralisatie van groentaken en schetst de ambities van de provincie voor de komende jaren. In het PG, dat twee keer per jaar wordt vastgesteld, geeft de provincie aan welke concrete projecten zij geld geeft en welke subsidieregelingen worden open gesteld. Gedeputeerde Jaap Bond: "Door de Rijksbezuinigingen en de onderhandeling over het natuurakkoord tussen de twaalf provincies en het Rijk, zijn veel projecten tijdelijk 'on hold' gezet. Nu kunnen we samen met onze partners in het veld weer aan de slag met het groen op de kaart van Noord-Holland." De gedeputeerde houdt overigens nog wel een kleine slag om de arm. Volgens het natuurakkoord ontvangt de provincie een deel van de BBL-grond 'om niet' van het Rijk. Omdat deze afspraak (nog) niet is nagekomen door het Rijk kan de uitvoering van een aantal projecten vertragen.

Prioriteiten

Gedeputeerde Staten gaven al eerder aan dat zij ondanks de Rijksbezuinigingen op Groen niet willen tornen aan de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. In het PG van 2013 zijn diverse EHS-projecten opgenomen. Naast de projecten die in 2013 worden gefinancierd zal de provincie met haar partners in 2013 de restantopgave voor de komende jaren programmeren. Ook steekt de provincie geld in maatregelen om de flora en fauna in Natura 2000-gebieden (het Europese Netwerk van natuurgebieden) op peil te houden. Daarnaast investeert de provincie in 2013 ook in recreatiegebieden en het verbeteren van de toegankelijkheid van die gebieden, onder andere door het aanleggen van fietsbruggen en recreatieve fiets- en wandelroutes.

Zie de downloads onderaan deze pagina voor een volledig overzicht van de projecten per regio.

Regio Kop van Noord-Holland

In de Kop van Noord-Holland, waar ook Texel en West-Friesland onder vallen, is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een groenprogramma. Dit programma heet 'Groen in de kop' en is onderdeel van het programma 'Kop op de kaart'. Hieruit zijn in het PG projecten opgenomen die bijdragen aan de realisatie van de EHS, Natura 2000, ecologische verbindingszones, recreatie en behoud van het landschap.

Vooral Waal en Burg is een belangrijke schakel in de EHS en het Natura 2000-netwerk waarmee bijzondere natuur met zoet-zout en nat-droog overgangen wordt gerealiseerd. De provincie stelt in 2013 geld beschikbaar voor de laatste grondverwerving voor Waal en Burg. Ook voor de inrichting van de EHS-projecten Hanenplas en Dorpszicht stelt de provincie geld beschikbaar.

Ook de integrale waterbergingen in de Zijpe- en Hazepolder, ten zuiden van Oudesluis (KP Oudesluis) en de Zijperzeedijk, kunnen op een financiële bijdrage rekenen, evenals de IJsbaan in Wognum, waarin EHS-opgaven worden gekoppeld aan waterberging. Ook stelt de provincie ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar voor de ecologische verbindingszone 'Omval-Kolhorn'. Bij dit project, waarvan de uitvoering al gestart is, worden grenzend aan het kanaal kleine moerasjes aangelegd, zodat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Regio Laag Holland

De provincie stelt onder andere geld beschikbaar voor de inrichting van 135 hectare EHS in polder Zeevang. In 2013 wordt er gestart met de aanleg van slimme stuwen, die er voor zorgen dat er minder water hoeft te worden ingelaten. Dit heeft positieve effecten op de waterkwaliteit en het remmen van de veenafbraak.

De provincie continueert ook in 2013 de samenwerking met partners de realisatie van landschappelijke en natuurdoelen in de Kalverpolder en Wormer - Jisperveld.

In de Kalverpolder worden paaiplaatsen voor vissen aangelegd, slechte oevers hersteld en oude greppels weer open gegraven. Met deze projecten zorgen we ook in de toekomst voor behoud van het unieke landschap van Laag Holland. Om de recreatie in het gebied een impuls te geven worden er in 2013 tevens 15 zogenaamde Toeristische Overstapplaatsen (TOP's) in Laag Holland gerealiseerd, zoals de aanleg van parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij groengebieden en informatiepanelen over fiets- en wandelroutes. Daarnaast stelt de provincie samen met de gemeenten en het Hoogheemraadschap € 300.000 beschikbaar voor initiatieven voor het behoud van de openheid landschap en weide- en moerasvogels en voor het verbeteren van recreatieve en toeristische voorzieningen.

Eerder schrapte de provincie de pilot beheerarme natuur die was gepland in het gebied Oostzanerveld. In 2013 start de provincie een brede verkenning naar een geschikte locatie voor deze pilot, in nauw overleg met overheden, natuurbeherende organisaties en andere belangenorganisaties. Het gebied Oostzanerveld is hiermee niet uit beeld; het wordt meegenomen in de verkenning, waarvan de resultaten nog deze zomer worden verwacht. In 2013 moet er ook duidelijkheid komen over het project Verbrakking Westzaan. Op dit moment loopt een onderzoek naar de voor- en nadelen van verschillende varianten om te verbrakken.

Regio Kennemerland

In Kennemerland geeft de provincie onder andere 3,5 miljoen euro aan De Tuinen van West, het recreatiegebied aan de Westkant van Amsterdam. Ook is er 1,5 miljoen euro beschikbaar voor een oost-west verbinding waardoor mensen via de Tuinen van West van Amsterdam naar Spaarnwoude kunnen wandelen en fietsen. Deze verbinding heeft eerder al subsidie ontvangen en wordt deze zomer geopend.

Daarnaast stelt de provincie € 1,3 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de recreatiemogelijkheden tussen Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad . Andere projecten die op een financiële bijdrage van de provincie kunnen rekenen in 2013 zijn het waterbergingsproject Saenegheest in Bergen, het recreatiegebied de Boseilanden in de Haarlemmermeer, het EHS-gebied Catrijpermoor in Groet en een fiets- en wandelroute op de Ringdijk Osdorper Bovenpolder.

Regio Amstel, Gooi en Vechtstreek

In de Amstel, Gooi en Vechtstreek wordt in 2013 fors geïnvesteerd in recreatieve voorzieningen. Zo zullen er in het Diemerbos betere fietsverbindingen komen tussen Amsterdam, Diemen en het bos. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van een fietsbrug over de Gaasp langs de A9. De werkzaamheden kunnen de komende jaren handig meeliften met het werk van Rijkswaterstaat aan de snelweg. In Amstelland zal de provincie bijdragen aan Stadslandgoed Klarenbeek. Een openbaar toegankelijk landgoed vlak bij de stad waar recreatie en zorg gecombineerd worden. Zo wordt het beheer en onderhoud van dit recreatieve landgoed deels gedaan door mensen met een verstandelijke beperking.

In 2013 werkt provincie mee aan de verbetering van de kwaliteit van het natuurgebied rond het Naardermeer. Dit gebeurt door de aanleg van ecologische verbindingen naar de Ankeveense plassen en het Gooi. Zo wordt momenteel volop gewerkt aan twee faunapassages onder de N236 ter hoogte van de Ankeveense molen, waardoor dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen en een groter leefgebied krijgen. Door goede samenwerking met Rijkswaterstaat zal er komende jaren ook een ecologische verbindingszone naar het Gooimeer aangelegd worden. In de Oostelijke Vechtplassen wordt 160 hectare natuurgebied ingericht in de Vuntus.

De Vuntusplas ligt middenin Natura 2000-gebied en is daarmee natuur van internationale waarde.

Algemene subsidieregelingen

Naast de concrete projecten, stelt de provincie in 2013 ook een aantal subsidieregelingen open voor initiatieven waar de provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale doelen. Met de regeling 'verbetering van de recreatieve verbindingen stad-land' stelt de provincie in 2013 3 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen waardoor natuur- en recreatiegebieden beter toegankelijk worden, zoals de aanleg van fietstunnels en -bruggen. De regeling 'Toeristische Opstapplaatsen' (TOP's) is bestemd voor activiteiten zoals de aanleg van parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij groengebieden en informatiepanelen over fiets- en wandelroutes. Hiervoor is in 2013 een budget beschikbaar van 500.000 euro. Voor de aanleg van ecologische verbindingszones, zoals paddentunnels, trekt de provincie 150.000 euro aan subsidiegeld uit. De subsidieregelingen zijn vanaf woensdag 10 april 2013 opengesteld. Zie voor meer informatie het subsidieloket op www.noord-holland.nl.

De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl