Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 21 januari 2014 De Wet Ammoniak en Veehouderij Kaart Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Op 16 december 2013 heeft Provinciale Staten van Noord-Holland de Wet Ammoniak en Veehouderij kaart vastgesteld. De Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) geeft het toetsingskader of de omgevingsvergunning milieu kan worden verleend voor dierenverblijven van veehouderijen, als het gaat om de ammoniakemissie daarvan. De WAV maakt een onderscheid in veehouderijen binnen en buiten zeer kwetsbaar gebied en een zone van 250 meter daar omheen. De ligging van de dierenverblijven is bepalend voor de vraag of een veehouderij binnen of buiten de zone ligt. Als een veehouderij is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter daaromheen, kan een bedrijf slechts zeer beperkt worden opgericht of uitgebreid.

De provincie Noord-Holland is vanuit de landelijke wetgeving (Wet Ammoniak en Veehouderij) verplicht om kaarten van verzuringgevoelige gebieden in Noord-Holland vast te stellen en te onderhouden. Wij zijn hierbij gehouden aan de wet en de daarbij behorende toetsingskaders, zoals deze door het rijk zijn vastgelegd.

Op basis van de WAV is door de provincie, binnen de juridische kaders, een kaart ontwikkeld die de verzuringgevoelige gebieden weergeeft. De WAV kaart is na zorgvuldige afweging tot stand gekomen en afgestemd met lokale en regionale organisaties op gebied van landbouw en/of natuur en met de betreffende gemeenten.

De gevolgen voor de agrarische sector zijn beperkt. Belanghebbenden hebben hun zienswijzen kunnen indienen. Deze zijn meegenomen bij het nemen van ons definitieve besluit.

Veehouderijbedrijven zijn een belangrijke bron van ammoniak. Om die reden gelden er beperkingen voor uitbreiding van de veehouderijbedrijven die binnen 250 m van de zeer kwetsbare gebieden liggen. Nieuwe bedrijven kunnen zich er niet vestigen en uitbreiding van bestaande bedrijven is aan strenge regels gebonden.

Uitzondering hierop binnen de WAV zijn biologisch gecertificeerde bedrijven.

De WAV is niet de enige wet waarmee veehouderijbedrijven te maken krijgen inzake uitstoot van ammoniak. De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) en met name de PAS zijn hierbij relevant, omdat het voor een deel om de bescherming van dezelfde gebieden gaat. De Nbwet/PAS en de WAV zijn formeel gezien echter gescheiden trajecten, met een eigen juridisch kader.

Ook andere wetten zoals de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieuhinder kunnen een rol spelen bij vergunningverlening richting veehouderij.

Aan de hand van het door de provincie ontwikkelde kaartbeeld toetsen gemeenten milieuaanvragen van veehouderij bedrijven.

Proces en procedure

De WAV kaart treedt in werking een dag na publicatie in het Provinciaal Blad en is digitaal beschikbaar via de provinciale viewer - http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/wav/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl