Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 13 februari 2014 Provincie Noord-Holland investeert in 2014 ruim €35 miljoen in groen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Op 11 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Programma Groen 2014-2018 vastgesteld. De provincie Noord-Holland stelt hiermee in 2014 ruim €35 miljoen beschikbaar voor groene projecten en subsidieregelingen.

Het Programma Groen 2014-2018 (PG) vloeit voort uit de Agenda Groen die in maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld. In het PG, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen. Gedeputeerde Jaap Bond: "Door de Rijksbezuinigingen en de onderhandeling over het natuurakkoord tussen de twaalf provincies en het Rijk hebben veel groenprojecten stilgelegen. Nu kunnen we samen met onze partners in het veld weer meters maken. Dat is belangrijk, want het groen op de kaart van Noord-Holland draagt in hoge mate bij aan een aantrekkelijk leefomgeving."

Prioriteiten

Gedeputeerde Staten gaven al eerder aan dat zij ondanks de Rijksbezuinigingen op Groen niet willen tornen aan de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. De totale omvang van de EHS in Noord-Holland is 55.000 hectare. Daarvan moet nog circa 4300 hectare worden verworven en 7100 hectare worden ingericht. In het PG 2014-2018 zijn diverse EHS-projecten opgenomen. Daarnaast investeert de provincie in Natura2000-gebieden (het Europese netwerk van natuurgebieden), recreatiegebieden en het verbeteren van de toegankelijkheid van die gebieden, onder andere door het aanleggen van fietsbruggen en recreatieve fiets- en wandelroutes.

Algemene subsidieregelingen

Naast diverse concrete projecten, stelt de provincie in 2014 ook een aantal subsidieregelingen open voor initiatieven waar de provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale doelen.

Zo stelt de provincie €3.000.000 subsidiegeld beschikbaar voor het aanleggen en verbeteren van recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden en vaarverbindingen.

De regeling 'Toeristische Opstapplaatsen' (TOP's) is bestemd voor activiteiten zoals de aanleg van parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij groengebieden en informatiepanelen over fiets- en wandelroutes. Hiervoor is in 2014 een budget van 500.000 euro beschikbaar. Voor de aanleg van ecologische verbindingszones, zoals paddentunnels, trekt de provincie 150.000 euro aan subsidiegeld uit. Zie het digitale loket op www.noord-holland.nl voor meer informatie over subsidieregelingen.

De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Investeringen per regio

Regio Noord-Holland Noord

In Noord-Holland Noord, waar de Kop van Noord-Holland, Texel en West-Friesland onder vallen, moet nog 805 hectare EHS worden verworven en bijna 1700 hectare ingericht. In Noord-Holland Noord is hard gewerkt aan een groenprogramma. Dit programma heet 'Groen in de kop' en is onderdeel van het programma 'Kop op de kaart'. In totaal investeren gemeenten en provincie €8.820.495 in groen in de periode tot 2020. Onderdeel van het uitvoeringsplan zijn de afronding van een omvangrijke EHS-opgave (88 hectaren) bij Callantsoog, de realisatie van een wandelnetwerk en investeringen in jachthavens en vaarverbindingen waarmee het waterrijke karakter van de Kop wordt versterkt. Dit uitvoeringsplan wordt samen met private partijen uitgevoerd.

Ook op Texel ligt een belangrijke EHS -opgave. Eind 2013 is een overeenkomst gesloten voor de realisatie van diverse EHS-projecten waaronder Waal en Burg, Hanenplas en Dorpszicht. Vooral Waal en Burg is een belangrijke schakel in de EHS waarmee bijzondere natuur kan worden gerealiseerd. De totale omvang van Waal en Burg is 450 hectare. Dorpzicht wordt een natuurgebied van 144 hectare dat deels voor weidevogels wordt ingericht. Met het project Hanenplas richt de provincie we met partners 55 hectare in om het karakteristieke binnenduinlandschap te versterken.

Regio Laag Holland

Laag Holland is het gebied dat ligt tussen de steden Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn. In dit gebied moet er nog 1450 hectare EHS verworven worden en ruim 2100 hectare ingericht. Laag Holland is een belangrijk weidevogelgebied, maar de aantallen vogels nemen af. De provincie wil daarom met zogenaamde kerngebieden gaan werken: kansrijke gebieden, waarin de optimale omstandigheden worden gecreëerd voor de weidevogel, zodat duurzame populaties ontstaan. Naar verwachting worden de kerngebieden in 2014 vastgesteld. De provincie selecteert die gebieden in overleg met betrokken partijen.

In 2014 komt er duidelijkheid over de verbrakking van een deel van de polder Westzaan. Door het gebied brakker te maken kan de bijzondere flora zich herstellen. Daarmee voldoet Nederland aan de Europese Natura2000-verplichting voor het behoud en herstel van zeldzame brakke veenweidenatuur. Er zijn nu nog twee varianten over: verbrakking van alleen het oppervlaktewater in natuurgebied het Guisveld, in het noorden van de polder, óf verbrakking van het Guisveld én het ten zuiden daarvan gelegen Euverenweggebied.

De provincie stelt in 2014 ook €700.000 beschikbaar voor het realiseren van geautomatiseerde stuwen en meetpunten in polder Zeevang. Door slimmere en geautomatiseerde regeling van het waterbeheer is minder inlaat van gebiedsvreemd water nodig, waardoor de waterkwaliteit verbeterd. Dit project maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen die in de polder Zeevang getroffen worden en waarvoor het Rijk eerder al €4,3 miljoen beschikbaar stelde. De maatregelen moeten onder andere zorgen dat het cultuurlandschap en het veen behouden blijft, de kwaliteit van de natuur wordt vergroot en ook de agrariërs in het gebied toekomstperspectief houden.

Daarnaast stelt de provincie een subsidieregeling open voor projecten voor het behoud van de openheid landschap en weide- en moerasvogels en voor het verbeteren van recreatieve en toeristische voorzieningen in Laag Holland. In totaal is er €300.000 beschikbaar.

Regio Kennemerland

In de regio Kennemerland moet er nog zo'n 900 hectare EHS verworven worden en bijna 1400 hectare ingericht. Het gaat voornamelijk om gebieden die aan de rand van de duinen liggen, waaronder de binnenduinrand van Egmond, de Harger- en Pettemerpolder vlak achter de Hondsbossche Zeewering en het gebied de Weidse Polders rond Bergen.

De provincie stelt in 2014 ruim €900.000 beschikbaar om de natuur op het voormalige vliegveld in Bergen (99 hectare) te versterken. Op dit terrein wordt een waterberging aangelegd en krijgt de natuur een impuls. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om het gebied beter te beleven, door bijvoorbeeld rondom het gebied een wandelroute uit te zetten. Ook willen gedeputeerde staten ruim €450.000 beschikbaar stellen voor de verdere inrichting van natuur- en recreatiegebied Zwaanshoek Noord in de gemeente Haarlemmermeer.

Recreatieschap Geestmerambacht dat tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ligt, krijg ruim €3,5 miljoen euro, onder andere voor het realiseren van fiets- en wandelpaden en het verbeteren van het groen. Ook willen gedeputeerde staten bijna een miljoen euro investeren in de recreatieve verbindingen tussen Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad (voorheen bekend als 'Tussen IJ en Z'). Met deze bijdrage worden diverse fiets- en wandelpaden mogelijk gemaakt, o.a. rondom het aan te leggen sportpark de Omzoom in Zaanstad en in de Buitenlanden bij Beverwijk. Ook is er geld beschikbaar voor boerenlandpaden en een betere parkeer- en informatievoorziening voor recreanten bij Fort Veldhuis bij Heemskerk.

Regio Amstel, Gooi en Vechtstreek

In de regio Amstel, Gooi en Vechtstreek moet er nog ongeveer 1150 hectare EHS geworven en 1900 hectare ingericht worden. De provincie investeert in 2014 bijna €4 miljoen de Vuntus, het natuurgebied in de Oostelijke Vechtplassen ten noorden van Oud-Loosdrecht. Diverse maatregelen, zoals plaggen, herstel van petgaten (oude veenplassen), baggeren en verwijderen van beplanting moet de natuur en waterkwaliteit een nieuwe impuls geven.

In 2014 reserveren Gedeputeerde Staten €1,4 miljoen voor het investeringsprogramma Diemerbos. Er komen betere fietsverbindingen tussen Amsterdam, Diemen en het bos. Ook de infrastructuur voor dieren krijgt een impuls. Zo worden er zogenaamde fauna uittreedplaatsen bij de Gaasp en het Amsterdam Rijnkanaal gerealiseerd (een soort hellingbaantje waarlangs dieren in en uit het water) en een ecologische verbindingszone van 7,5 kilometer tussen Diemerbos en de Holendrechterpolder in de provincie Utrecht. Ook investeert de provincie in het project 'Naarden buiten de Vesting: Gooimeertak' in de ecozone tussen het ecoduct A1 knooppunt Muiderberg en de Gooimeerkust. Het project bestaat uit het realiseren van EHS en een ecologische verbindingszone.

Het "Programma Groen 2014-2018", de "Nota van Beantwoording Programma Groen 2014-2018" en de "Kaarten Programma Groen 2014-2018" zijn te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variλrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dι site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl