Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 22 maart 2016 Monitor Wind op Land: tijdige realisatie opgave Noord-Holland lijkt haalbaar

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in opdracht van het Kernteam Wind op Land de Monitor Wind op Land 2015 uitgevoerd. Voor Noord-Holland luidt de conclusie in het rapport dat het niet onwaarschijnlijk is dat de doelstelling voor 2020 tijdig zal worden gerealiseerd.

De provincie Noord-Holland heeft een doelstelling van 685,5 MW. De meest recente gegevens van de provincie laten zien dat op dit moment nog tussen de ca. 46 en 68 megawatt nodig is om aan die rijksopgave te kunnen voldoen.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: "Uit deze monitor blijkt dat we op koers liggen met de realisatie van onze opgave voor wind op land. Wij kennen veel kansrijke initiatieven voor windparken in Noord-Holland. De provincie is, samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) die de vergunningverlening voorbereidt, al geruime tijd met potentiele initiatiefnemers in gesprek om te bekijken of, en hoe, de plannen in het provinciale beleid kunnen passen. Deze inzet moet er toe leiden dat definitieve aanvragen die nu ingediend kunnen worden ook zo compleet mogelijk zijn en dat een vergunning zo snel mogelijk verleend kan worden."

Voorwaarden

De provincie Noord-Holland heeft een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan nieuwe windparken moeten voldoen. Zo moeten de turbines op minimaal 600 meter afstand van woningen staan en voor iedere nieuw te bouwen turbine moeten twee oude turbines verwijderd worden.

Gedeputeerde Van der Hoek: "Windturbines hebben een groot effect op de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van Noord-Holland en de leefomgeving van Noord-Hollandse inwoners. Provinciale Staten hebben de randvoorwaarden opgesteld om de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving van de Noord-Hollanders te beschermen."

Van een aantal initiatieven is bekend dat zij niet voldoen aan de eisen die de provincie stelt. Het plan voor het NDSM terrein is daar één van.

Jack van der Hoek: "NDSM voldoet op meerdere punten niet. Zo liggen er 450 woningen binnen een straal van 600 meter. NDSM geeft daarnaast aan niet te kunnen voldoen aan de saneringseis. Bovendien blijkt uit de eerste resultaten van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) onderzoek dat er ook aandachtspunten zijn vanuit de vliegveiligheid op deze locatie. Eén van de turbines van de huidige voorgestelde opstelling moet bijvoorbeeld minimaal 30 meter lager worden."

Energietransitie is meer dan wind

Het Coalitieakkoord 'Ruimte voor groei' laat zien dat energietransitie hoog op de agenda van dit college staat.

Jack van der Hoek: "Duurzame energie is veel meer dan wind. Duurzame energie opwekken, opslag en besparing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zetten naast wind op land dan ook nadrukkelijk in op andere mogelijkheden om te verduurzamen: het verduurzamen van de gebouwde omgeving (waarvoor Ä10.000.000 beschikbaar is gesteld), verduurzaming van de industrie en glastuinbouw, de productie van duurzame energie uit zon en biomassa, circulaire economie en duurzame mobiliteit."

Eerste vergunningen medio 2017

Tot en met 15 mei 2016 kunnen initiatiefnemers hun plannen voor windparken indienen. Alle aanvragen worden in eerste instantie door de OD NZKG getoetst aan de Provinciale ruimtelijke verordening (PRV). Van de aanvragen die aan de PRV voldoen wordt het aantal megawatt bij elkaar opgeteld. Als het totaal hoger is dan de restopgave die de provincie heeft, dan wordt door de provincie een rangschikking gemaakt op basis van ruimtelijke kwaliteit. Aanvragen in industrieel/sterk verstedelijkt gebied krijgen dan de hoogste prioriteit. Medio 2017 kan een besluit volgen over de definitieve vergunning. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.

De "RVO Monitor Wind op Land 2015" is te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl