Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 24 oktober 2016 Raad en college Texel op bezoek bij Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer Texel logoBron: Staatsbosbeheer Texel - door Erik van der Spek - Dinsdag 11 oktober 2016 brachten raads- en collegeleden van de gemeente Texel een bezoek aan Staatsbosbeheer. Tijdens een wandeling door De Muy en gesprekken in de Boet van Hopman is van gedachten gewisseld over het beheer van de gebieden die Staatsbosbeheer op Texel beheert. Aanbod komen verder: Programmatische Aanpak Stikstof, Parkeerheffing en Recreatieve Infrastructuur en het verkooptraject erfpachtgronden.

Hoe Staatsbosbeheer gestuurd en gefinancierd wordt.

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies stelt de provincie de natuurdoelen vast die Staatsbosbeheer moet realiseren. De provincie doet dit op basis van de aanwezige natuurwaarden en de mogelijkheden die er zijn om die tot kenmerkendere natuur te ontwikkelen. Voor de meeste terreinen is dit uitgewerkt in het N2000-beheerplan dat binnenkort door de provincie wordt vastgesteld. De provincie geeft Staatsbosbeheer net als anderen subsidie voor het beheer van de natuur. Hiervoor zijn normbedragen vastgesteld per natuurdoel, grote terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer krijgen 75% van dit bedrag uitgekeerd. De provincie gaat er vanuit dat grote beheerders een efficiency voordeel hebben.

Er is een geringe subsidie voor de kosten die verbonden zijn aan de verplichting om wandelen toe te staan op paden die aanwezig zijn in gebieden waar natuurbeheersubsidie voor wordt ontvangen. Het gaat dan om de kosten van borden die de voorwaarden van de toegang regelen en controle op de naleving van deze voorwaarden. Het grootste deel van het geld dat Staatsbosbeheer uitgeeft aan recreatieve voorzieningen, voorlichting, educatie en landschapsbeheer komt dus uit de eigeninkomsten van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beheert op Texel 4.300 hectare met een budget van omstreeks € 1,4 miljoen, hiervan komt 0,6 uit de eigen inkomsten. Dit geld wordt grotendeels aan het werk op Texel besteed, een deel is voor de kosten die Staatsbosbeheer landelijk en provinciaal voor Texel maakt.

Verkooptraject erfpachtgronden

Eindelijk is vanuit het ministerie van Financiën duidelijkheid over de prijs waarvoor gronden te koop mogen worden aangeboden. Staatsbosbeheer werkt nu hard aan het opstellen van de aanbiedingsbrieven, de eersten zullen deze maand worden verzonden. De erfpachters krijgen meerdere keuzes voorgelegd:

  1. 1 Koop van het bloot eigendom
  2. 2 Voortzetting van de huidige erfpachtovereenkomst
  3. 3 Een nieuwe erfpachtaanbieding voor 30 jaar op basis van de Algemene Voorwaarden 2015
  4. 4 Afkoop erfpacht voor 99 jaar

Bij voorzetting van erfpacht blijft later aankoop mogelijk.

Het te koop aanbieden is een omvangrijk traject, voor elke erfpachter moet een maatoplossing worden gemaakt, waarbij de erfpachtgrenzen niet altijd de meest logische zijn. Ook zaken als overpad en erfscheidingen moeten op maat geregeld worden. Na het versturen van de aanbiedingsbrief zullen in veel gevallen gesprekken moeten plaatsvinden. Voordat alle aktes gepasseerd of de erfpachtovereenkomsten volgens de nieuwe regels zijn voortgezet zullen we al snel een jaar verder zijn. Op Texel gaat het om de ondergrond van 33 woningen, al dan niet met dubbelstemming recreatie. In een apart traject wordt de ondergrond van twee bedrijven en één recreatiewoning te koop aangeboden.

In 2016 zijn nieuwe erfpachtovereenkomsten afgesloten voor de drie terreinen van Texel Campings op grond van Staatsbosbeheer. Er zijn ook nieuwe overeenkomsten afgesloten voor twee strandpaviljoens en een schuur. Er is overleg over nieuwe overeenkomsten met Ecomare, een kampeerboerderij (eigenaar wil deze aan een ander overdragen), manege/kinderboerderij en een appartementenhotel.

Na deze toelichting concludeerden de raadsleden dat verkoop van erfpachtgrond dus tot minder inkomsten gaat leiden en dus minder beheerbudget voor b.v.

onderhoud van recreatieve voorzieningen. Dat klopt, boven dien zal de verkoopopbrengst waarschijnlijk benut moeten worden om de opdracht van Staatsbosbeheer om door verkoop van gronden € 40 miljoen bij te dragen aan het verminderen van het financieringstekort.

Beheerplan Staatbosbeheer en andere plannen op Texel

Het beheerplan van Staatsbosbeheer 2010-2017 moet worden herzien. Bovendien is het Beheer en InrichtingsPlan (BIP) 2008-2017 van het Nationaal Park Duinen van Texel aan herziening toe, dit plan is maar beperkt gaan functioneren door dat het leidende N2000 beheerplan nog steeds niet officieel is vastgesteld. Deze vaststelling lijkt binnenkort plaats te vinden. Daarnaast wordt ook het beheerplan van Defensie herziening. HHNK staat op het punt o.a. een besluit te nemen over het beheer van De Sluftergeul. Rijkswaterstaat overweegt de basiskustlijn nabij Paal 9 naar achter te verleggen. Al deze processen hebben invloed op elkaar en kennen ook een participatietraject. Staatsbosbeheer stelt voor om deze processen zoveel mogelijk te integreren, zeker waar het om de participatie van de (Texelse) samenleving gaat. Wethouder Hercules gaf aan dat het voor de gemeente interessant is om dit idee te betrekken bij het maken van gebiedsplannen als uitvloeisel van de nieuwe omgevingswet. Zo is de kans groter dat verschillende plannen elkaar versterken en kunnen mensen die willen meedenken over ontwikkelingen dit ook makkelijker doen.

Leidend voor het natuurbeheer en daarmee ook voor andere activiteiten in het Nationaal Park Duinen van Texel is het N2000-beheerplan. Het BIP geeft daarbinnen richting aan de bestedingen van het budget van het Nationaal Park Duinen van Texel en bevorderd samenhang tussen de activiteiten de diverse beheerders en zorgt voor permanente en gestructureerde participatie vanuit de samenleving bij het beheer. De beheersplannen van Defensie en Staatsbosbeheer regelen het beheer om de N2000 doelen te realiseren. Voor Staatsbosbeheer gaat heet ook om het beheer buiten N2000 gebieden en Nationaal Park Duinen van Texel, hier zijn de natuurdoelen vastgelegd door de provincie Noord-Holland leidend.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op Texel.

De PAS maatregelen zijn binnen natuurterreinen bedoeld om de effecten van de stikstofneerslag uit het verleden ongedaan te maken en om de gebieden weerbaarder te maken tegen de nog aanwezig niet natuurlijke stikstofneerslag.

Buiten natuurterreinen gaat het om de vermindering van de uitstoot. Een deel van het effect mag benut worden om nieuwe ontwikkelingen in industrie en landbouw die tot meer uitstoot leiden mogelijk te maken. Tot 2021 is het programma voor Texel bekend. De provincie neemt dit op in het N2000-beheerplan. Voor de duinen van Texel gaat het om:

Parkeerheffing en recreatieve infrastructuur

Staatsbosbeheer heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven mee te willen werken aan het invoeren van betaald parkeren op alle publieke parkeerterrein, waaronder die van Staatsbosbeheer. Dit tegen een geringe vergoeding via het Texelvignet. Dit is voor Staatsbosbeheer bespreekbaar omdat hierdoor op Texel een goed werkend parkeerbeheersysteem gaat ontstaan dat bovendien in de terreinen van Staatsbosbeheer bijdraagt aan de financiering van een kwalitatief hoogwaardige recreatieve infrastructuur.

Staatsbosbeheer krijgt alleen subsidie voor natuurbeheer. We willen graag dat mensen ook van deze natuur kunnen blijven beleven. Voldoende inkomsten, los van de natuursubsidie, voor onderhoud en vernieuwing van wandel- en fietspaden en andere activiteiten op het gebied van recreatie en educatie zijn daarvoor noodzakelijk. Parkeergeld kan helpen om er voor te zorgen dat we wandelaars en fietsers op een goede manier kunnen blijven verwelkomen. In het gesprek werd duidelijk dat wanneer fietspaden of wegen onveilig worden Staatsbosbeheer zonder aanvullende financiering de onveiligheid alleen kan weg nemen door de verharding weg te halen of te laten frezen. Een onverhard pad of een ‘grind’ pad is niet prettig als fietspad, maar niet meer onveilig. Gelukkig is het nog niet nodig geweest deze actie te ondernemen en dankzij de parkeerheffing lijkt dit ook niet noodzakelijk te worden.

In het ambtelijk overleg is de conclusie getrokken dat overdracht van het beheer van parkeerterreinen, wegen en fietspaden door Staatsbosbeheer aan de gemeente de meest logische oplossing lijkt. Er zal dan een gebruiksovereenkomst worden gemaakt voor het hebben en onderhouden van deze voorzieningen door de gemeente.

In deze overeenkomst zullen dan ook alle bestaande afspraken voor parkeerterrein, wegen, fietspaden, wandelpaden, uitkijktoren, laadpalen en Texelhopperhaltes worden opgenomen. Zodat alle afspraken bij elkaar staan.

Hierbij zullen ook afspraken over het beheer van bermen en ingebruikgeving worden vastgelegd.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl