Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 29 maart 2017 Programma Aanpak Stikstof Noord-Holland aangepast

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is geactualiseerd voor 2017. De provincie Noord-Holland en de andere provincies hebben op 31 januari 2017 ingestemd met de aanpassingen van het Rijk. Het aangepaste PAS is op 17 maart 2017 in werking getreden.

Het PAS moet gebaseerd zijn op de meest recente beschikbare informatie. AERIUS, het PAS rekeninstrument dat moet worden gebruikt om bij vergunningaanvragen de stikstofuitstoot van bedrijven te berekenen, wordt daarom jaarlijks aangepast op basis van economische prognoses en emissie- en depositiecijfers voor stikstof van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Ontwikkelingsruimte voor ondernemingen

Agrariërs en andere ondernemers die in of rondom een beschermd natuurgebied activiteiten willen ontplooien, hebben daarvoor in veel gevallen een vergunning nodig. Zij kunnen alleen een vergunning krijgen zolang er nog voldoende zogenoemde PAS-'ontwikkelingsruimte' is. Die ruimte is niet onbeperkt. De provincie heeft sinds het begin van het programma bijna 170 PAS-vergunningen verleend; 65 aanvragen zijn in behandeling.

De tot 2018 beschikbare vrije ontwikkelingsruimte voor met name agrariërs is rond het Wormer- en Jisperveld en in de duinen en het lage land van Texel op sommige delen van die gebieden volledig uitgegeven. Dat betekent dat tot 2018 geen vergunningen kunnen worden verleend op de locaties waar de ruimte op is. In 2018 komt opnieuw ruimte beschikbaar in het PAS. Dan kunnen weer nieuwe vergunningen worden verleend.

In veel gebieden is de ruimte voor meldingen bijna of geheel op. Hier is de grens voor vergunningverlening nu verlaagd (van 1 mol naar 0.05 mol). Dit geldt voor de Eilandspolder, Oostelijke Vechtplassen en alle duingebieden, met uitzondering van Kennemerland Zuid.

Natuurherstel

Noord-Holland herbergt Europese topnatuur, zoals de duinen en het veenlandschap.

Een aantal gebieden in Noord-Holland is aangewezen als Natura 2000-gebied. Die gebieden genieten extra bescherming. Te veel stikstofneerslag van landbouw, industrie en verkeer heeft ervoor gezorgd dat sommige plantensoorten die daar van oorsprong niet horen, zoals grassen en braam, juist heel hard groeien.

Duinen en veengebieden groeien daardoor dicht en zeldzame planten en dieren die bij deze van oorsprong voedselarme landschappen horen verdwijnen in hoog tempo.

Om ervoor te zorgen dat de soortenrijkdom aan planten en dieren terug kan komen en het duin- en veenlandschap zich kan herstellen, zijn maatregelen hard nodig.

Voor het PAS werkt de provincie samen met de natuurbeheerders in Noord-Holland aan het herstel van beschermde Noord-Hollandse natuur. In bijna alle Natura 2000 gebieden is gestart met de uitvoering van de herstelmaatregelen voor de eerste PAS-periode tot 2021.

De maatregelen zijn vastgelegd in verschillende beheerplannen per gebied.

Meer informatie

Meer informatie over de partiële herziening PAS en het indienen van een zienswijze vindt u op pas.natura2000.nl/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl