Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 27 Juni 2002 Nieuw verkeer en vervoerplan: ruimte voor mobiliteit

Met de titel ‘Ruimte voor mobiliteit’ geeft het nieuwe concept verkeer en vervoerplan van de provincie Noord-Holland aan dat mobiliteit mag. Mensen en bedrijven moeten ruimte krijgen om te kiezen hoe zij zich verplaatsen. De overheid heeft als taak de keuze van de individuele gebruiker zo goed mogelijk te faciliteren, met oog voor collectieve belangen zoals veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarnaast is infrastructuur niet langer meer volgend aan ruimtelijke ontwikkeling, maar heeft zij een sturende rol. Een goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor bouwen van nieuwe woninglocaties en bedrijventerreinen.

Mobiliteit mag

In het concept verkeer- en vervoerplan staat wat de agenda van Noord-Holland is op het gebied van het wegen- en fietsnetwerk, openbaar vervoer, goederenvervoer, mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Uitgangspunt van het concept plan is dat mobiliteit mag. Het plan heeft niet de pretentie dat met de uitvoering van het programma de files zullen oplossen. Naast de aanpak van een aantal notoire knelpunten in het wegennet, moet ruimte voor mobiliteit gezocht worden in de kwaliteit van netwerken en de verknoping daartussen. Kortom, het moet makkelijk worden om op een reis gebruik te maken van verschillende vervoersmogelijkheden zoals auto, bus en fiets.

Visie wegennetwerk

Om bereikbaarheid te verbeteren moeten knelpunten in het wegennetwerk aangepakt worden. Dit betekent aanleg van nieuwe schakels, verbreding van wegen en betere benutting van bestaande wegen. Dit laatste d.m.v. dynamische reizigersinformatie (bijvoorbeeld over files) voor de weggebruiker met borden boven de weg, het voertuig zelf of mobiele telefoon.

De prioriteit van de provincie op het hoofdwegennet is; aanleg van Coentunnel/ Westrandweg (A5), verbinding A6A9, A9 Badhoevedorp, parallelbaan A4 om doorstroom Schiphol-Den Haag te verbeteren, verbreding van A7 in Wijde Wormer en ter hoogte van Hoorn, verbinding A8A9 en verbeteren kwaliteit N9 .

Voor de provinciale en overige regionale wegen gelden de volgende prioriteiten; Bereikbaarheid en leefbaarheid in Schiphol-regio en Amstelland verbeteren d.m.v. Masterplan N201, reconstructie van de N242 tussen de A9 en de N508, verbreding van de N244 in relatie tot de Coentunnel, verbreding van de N207 en de verbinding van de N206-N205 (weg bezuiden Bennebroek).

Visie openbaar vervoer

Het openbaar vervoerbeleid van de provincie richt zich op het leveren van maatwerk afgestemd op de vervoervraag en het gebied. Daar waar sprake is van zware vervoersstromen kiest de provincie ervoor om (hoogwaardig) openbaar vervoer in te zetten: snelle, frequente en comfortabele treinen, bussen, metro’s en trams. De Zuidtangent is hier een voorbeeld van. Waar de vervoersstromen dun zijn, zoals op het platteland, is vraagafhankelijk vervoer beter op zijn plaats. Voor Noord-Holland Noord heeft dat geresulteerd in een buslijnennet dat in samenhang met de OV-taxi de inwoners garantie geeft op een blijvende mogelijkheid zich met openbaar vervoer te verplaatsen. Voor de ontwikkeling van een hoogwaardig OV-netwerk in de Noordvleugel gaat het om een mix van OV-modaliteiten afhankelijk van vervoersvraag en infrastructuur: Regionet. Het streven is te komen tot een soepele manier van reizen met maximaal één overstap.

De provincie heeft in Noord-Holland Noord de concessie voor het lijngebonden openbaar vervoer en het contract voor de Openbaar Vervoer Taxi gecombineerd aanbesteed. De concessies voor de twee andere concessiegebieden, Haarlem-IJmond en Gooi&Vechtstreek, zullen voor 1 januari 2006 worden aanbesteed.

Visie fietsnetwerk

De provincie wil het fietsgebruik bevorderen door het completeren van het fietsnetwerk in Noord-Holland en door de rol van de fiets in de ketenverplaatsingen te vergroten. Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk worden aangelegd en de kwaliteit verbeterd door overzichtelijk bewegwijzering, directe routes (o.a. naar openbaar vervoersknooppunten), verminderen van verkeersonveilige kruispunten met name bij schoolroutes, verlichting, fietsvoorzieningen (bijvoorbeeld bij OV-haltes en recreatieve trekpleisters) en groenvoorzieningen.

Visie goederenvervoer

De komende 10 à 15 jaar zal het volume van het goederenvervoer verdubbelen. De provincie Noord-Holland heeft de ambitie het vervoer van goederen over spoor en water te stimuleren om de druk op het wegennet te verminderen. De waterwegen in Noord-Holland hebben in potentie een aanzienlijke capaciteit om vracht te verplaatsen. Bij het nemen van maatregelen en activiteiten op het gebied van goederenvervoer kijkt de provincie Noord-Holland over haar eigen provinciegrenzen heen. Zij kiest voor een landsdelige aanpak op Randstadschaal. De redenen hiervoor zijn dat een groot deel van de vervoersbewegingen van goederen op dit schaalniveau plaatsvinden.

Visie verkeersveiligheid

De provincie vindt het onaanvaardbaar dat ieder jaar in Noord-Holland bijna 140 mensen de dood vinden in het verkeer en bijna 1600 mensen gewond raken (getallen 2001). Het terugdringen van de verkeersonveiligheid is daarom een speerpunt binnen het verkeer- en vervoersbeleid. Voorrang wordt gegeven aan projecten die het meest bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Dat geldt voor projecten die betrekking hebben op provinciale infrastructuur maar ook voor projecten waar de provincie via subsidiering bij betrokken is. Het verbeteren van de veiligheid gebeurt met een mix van maatregelen; gedragsbeïnvloeding van de gebruikers dor educatie, voorlichting en handhaving, inrichten van de infrastructuur en veiligheid van het voertuig.

Visie leefbaarheid

Mobiliteit heeft negatieve effecten voor milieu en leefbaarheid. Als wegbeheerder wil de provincie daar waar mogelijk nieuwe technologieën als stil asfalt, LEDverlichting in wegdek en energiewinning uit asfalt, toepassen. Hierdoor worden bijdragen geleverd aan verminderen van geluid en lichthinder en (indirect) verminderen van CO2 uitstoot. Door in te zetten op verbetering van kwaliteiten van alle netwerken zijn keuzes mogelijk voor energiezuinige vervoermiddelen. Een integrale ontwerpopgave bij infrastructuurprojecten moet versnipperingen in landschap en stedelijke omgeving voorkomen.

Verdere procedure

Het concept verkeer- en vervoerplan van Noord-Holland is een uitwerking van de perspectievennota Verkeer en Vervoer ("Knopen en Netwerken"). De perspectievennota is tot stand gekomen na overleg met overheden, belangenorganisaties en inwoners van Noord-Holland.

In de maanden juli en augustus is er overleg over het concept met ROA, RWS, gemeenten, maatschappelijke groeperingen en belangenorganisaties. Het stuk is ook digitaal beschikbaar via de algemene provinciale site (www.noord-holland.nl).

In de eerste helft van september stellen GS het ontwerp Verkeer- en vervoerplan Noord-Holland vast en leggen het ontwerp formeel ter visie. De inspraakreacties worden vervolgens verwerkt. Uiterlijk februari 2003 komt de definitieve nota in Provinciale Staten. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl