Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 21 December 2000 GS bespreekt in eerste ronde de hoofdlijnen van verkeers- en vervoersbeleid

Verkeer en vervoer meer in teken van knooppunten
Het college van GS heeft een eerste oriŽnterende bespreking gevoerd over de hoofdlijnen van het toekomstig verkeer en vervoersbeleid. Deze hoofdlijnen zullen begin volgend jaar terug te vinden zijn in de perspectievennota, een soort voorloper van het uiteindelijke Provinciaal Verkeer en Vervoersplan ( PVVP). De voorbereiding van het PVVP vloeit voort uit de planwet Verkeer en Vervoer, waarin voor Rijk en provincies de verplichting is opgenomen hun verkeers- en vervoerbeleid vast te leggen in een plan. De belangrijkste hoofdlijnen zijn de volgende:

De burger heeft een vrije keuze in mobiliteit
Met dit uitgangspunt sluit GS zich aan bij het meest recente standpunt van de rijksoverheid. De taak van de overheid is niet het sturen of terugdringen van de mobiliteit. De overheid is verantwoordelijk voor het creŽren van diverse mogelijkheden van mobiliteit en heeft tegelijkertijd als taak om de negatieve effecten hiervan terug te dringen.

Openbaar vervoer, auto en fiets als elkaar aanvullende vervoerwijzen
De complexe verplaatsingspatronen van de toekomst vragen om flexibele vervoerssystemen die elkaar aanvullen en een samenhangend verkeers- en vervoernetwerk vormen. Het openbaar vervoer de auto en de fiets zijn overal in de provincie een aanvulling op elkaar.

Actieve rol bij de ontwikkeling van knooppunten
Een belangrijk punt is de kwaliteitsverbetering van de overstap op knooppunten en haltes van het openbaar vervoer. Dit heeft consequenties voor het ruimtelijk beleid. De knooppunten krijgen stedelijke functies zoals kantoren, voorzieningen en wonen in de directe omgeving van het knooppunt

Bestuurlijke samenwerkingsverbanden
Het provinciaal verkeers- en vervoerbeleid is met nadruk gericht op samenwerking met andere overheden en met belanghebbenden. De gebruiker vraagt om eenduidig beheer. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het beleidsveld verkeer en vervoer zijn nog steeds versnipperd en het is voor ťťn overheidslaag niet mogelijk om alleen te opereren. Het provinciaal verkeers- en vervoerbeleid is in bepaalde gevallen erop gericht bevoegdheden te delen, gezamenlijk doelen te stellen en tot uitvoering over te gaan.

Verschillende bereikbaarheidskwaliteiten in verschillende soorten gebieden
GS kiezen in het toekomstig verkeers- en vervoerbeleid voor een gebiedsgerichte aanpak. Noord-Holland kan wat dat betreft in grofweg tien verschillende gebieden worden verdeeld. Het belangrijkste onderscheid tussen de gebieden wordt bepaald door de verstedelijkingsgraad en een uniek 'natuurbelang'. De verstedelijkingsgraad kan in drie typen worden verdeeld, namelijk grootstedelijk, stedelijk en landelijk.

Verschillende rol openbaar vervoer in stad en platteland
Het regionaal openbaar vervoer kan in relatie tot de nationale verbindingen die winstgevend kunnen zijn, nooit kostendekkend worden geŽxploiteerd. In dunner bevolkte gebieden is een lagere kostendekkingsgraad en dus een hogere overheidsbijdrage gerechtvaardigd. Kleinschalige en flexibele vormen van openbaar vervoer zijn daar nodig. De sociale functie van het openbaar vervoer staat hier voorop. In verstedelijkte gebieden is het regionaal openbaar vervoer vooral van belang om de bereikbaarheid te kunnen garanderen. Daar vinden GS snelle, frequente en massalere vervoermiddelen gerechtvaardigd.

De perspectievennota zal begin volgend jaar worden besproken door het college van GS. Daarna zal de nota aan de orde komen in de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer die daarvoor in februari in een aparte bijeenkomst bijeenkomt. In februari worden verschillende bijeenkomsten gehouden waar vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijk actie- en belangengroepen en 'niet georganiseerde burgers' worden uitgenodigd over de voorstellen te praten. Hierover wordt u apart geÔnformeerd. De maatschappelijke en politieke discussie zal leiden tot wijziging van de perspectievennota die vervolgens als een strategische visie in Provinciale Staten zal worden gebracht (omstreeks mei 2001). Deze strategische visie vormt de basis voor het ontwerp-PVVP dat in juni 2001 ter visie zal worden gelegd. Vaststelling in Provinciale Staten van het PVVP is voorzien in februari 2002. (bron Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl