Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 01 Maart 2004 Grote stijging parkeertarieven op Texel

De stijging van de lokale lasten en heffingen heeft de afgelopen jaren een onverantwoorde omvang aangenomen. Zeker in 2004 is de gemiddelde stijging van 7,5% extreem hoog in relatie tot de afspraken gemaakt in het Najaarakkoord 2003 over de nullijn. MKB-Nederland vindt de tijd nu meer dan rijp paal en perk te stellen aan zowel de gemeentelijke lastenstijging als de toenemende willekeur in beleid van gemeenten om nieuwe lasten aan bedrijfsleven en burgers op te leggen. Een fundamentele wijziging van de wettelijke regelingen van gemeentelijke heffingen is daarom noodzakelijk.

In dit verband bepleit MKB-Nederland een snelle afschaffing van de OZB-tariefdifferentiatie voor gemeenten, evenals een omzetting van de parkeerbelasting en de toeristenbelasting in een bestemmingsheffing. Tevens moet het Kabinet gemeenten een wettelijke maximering van de stijgingspercentages van de OZB, de parkeerbelasting, de toeristenbelasting en bouwleges opleggen.

MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans doet deze voorstellen vandaag bij de presentatie van een groot onderzoek naar tariefontwikkelingen van vier voor het mkb belangrijke gemeentelijke heffingen.

Sedert een groot aantal jaren is er een opvallend hoge stijging van de lokale lasten voor burgers en in toenemende mate voor bedrijven. Meest opvallend voorbeeld van dit laatste is de uitwerking van de tariefdifferentiatie in de Onroerend Zaakbelasting (OZB), waarbij bedrijfspanden hoger belast worden dan woningen. Sinds de verruiming van deze tariefdifferentiatiemogelijkheid in 2001 is het percentage gemeenten dat van deze mogelijkheid gebruik maakt, gegroeid van 30 % naar maar liefst 83 % in 2004. Hiermee is een lastenverzwaring voor het mkb gemoeid van inmiddels € 613 miljoen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Vlissingen de kroon spant met een tariefdifferentiatie van 190% ten nadele van de OZB-aanslag voor het mkb.

MKB-Nederland vreest dat de lasten voor het mkb in gemeenten die door het Kabinet niet voldoende worden gecompenseerd voor de aangekondigde afschaffing van het OZB-bewonersdeel, per 1 januari 2005 nog eens extra zullen stijgen.

De uitkomsten van het onderzoek naar de ontwikkeling van de OZB, parkeerbelasting, toeristenbelasting en bouwleges geven een schrikbarende stijging van lasten te zien.

De OZB geeft in 2004 ten opzichte van 2003 een gemiddelde stijging te zien van ruim 4%. De gemeente Leeuwarden kent het hoogste (niet-woningen)tarief van € 19,25: een stijging van 6,5 % en een tarief dat 5x hoger is dan de "goedkoopste" gemeente; Texel.

Daarentegen is Texel de gemeente met de hoogste stijging van de parkeertarieven, namelijk met 100 %. Maar ook Emmen en Delfzijl zitten hoog in de boom met stijgingspercentages van respectievelijk 25 en 33%.

Absolute uitschieter bij de toeristenbelasting is de gemeente Eindhoven met een tariefstijging in 2004 ten opzichte van 2003 van 75 %, waar de grote gemeenten gemiddeld een tariefstijging laten zien van 16 %.

MKB-Nederland concludeert dat het Kabinet nu meer dan ooit een nadrukkelijke verantwoordelijkheid heeft om, mede in het kader van het Najaarsakkoord 2003, gemeenten erop aan te spreken dat een verdere stijging van de lokale lasten onverantwoord is.

Daarnaast bepleit MKB-Nederland een fundamentele en principiële herbezinning op de huidige wettelijke regelingen inzake het stelsel van de gemeentelijke heffingen. In dit verband bepleit MKB-Nederland op basis van het onderzoek een snelle afschaffing van de OZB-tariefdifferentiatiemogelijkheid voor gemeenten, evenals een omzetting van de parkeerbelasting en de toeristenbelasting in een bestemmingsheffing. Tevens acht MKB-Nederland een door het Kabinet jaarlijks opgelegde wettelijke maximering van de stijgingspercentages van de OZB, de parkeerbelasting, de toeristenbelasting en bouwleges zeer wenselijk.

Terzake de bouwleges vindt MKB-Nederland ook, dat het Kabinet bij wet moet aangeven welke kostencategorieen voor doorberekening en daarmee voor de hoogte van de bouwleges in aanmerking komen. Dit gelet op de huidige volstrekte willekeur in berekeningswijze en dus hoogte van de leges.

Voor meer informatie : Voor nadere info: drs F. Veenema, tel. 015-2191252, 06-11351733 (Bron: MKB Noordwest Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl