Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 29 Juni 2005 Afsluiting Schagerweg voor aanleg rotonde en duurzaam veilig herinrichten wegvak

Locatie werk

In week 26 van 2005 wordt gestart met de uitvoeringswerkzaamheden van de herinrichting van de N248 (Schagerweg) tussen hectomerpaaltjes 21,40 t/m 22,20. In de praktijk houdt dit in dat de reconstructie start (gezien vanuit de richting Middenmeer) in de bocht voor de Dolfijntocht en eindigt juist voor de aansluiting Schelphorst. De aansluiting Schelphorst en van bedrijvenpark Robbenplaat blijft gedurende de gehele looptijd van de werkzaamheden altijd ongehinderd bereikbaar. De werkzaamheden zijn eind week 42 van 2005 afgerond (21 oktober 2005).

Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen de volgende hoofdzaken:

De bestaande bruggen over de Dolfijntocht, zowel de rijweg als het fietspad, zijn aan vervanging toe. De oudste van de twee is gebouwd eind jaren '40 en de toegepaste materialen en bouwtechnieken voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Om te voorkomen dat om constructieve veiligheids redenen een aslastbeperking op de brug moet worden ingesteld is besloten de beide bruggen te vervangen. In overleg met het Hoogheemraadschap is besloten om een vaarduiker met afmetingen van 2,50 bij 3,00 meter toe te passen. Een vaarduiker wordt zo genoemd omdat een maaiboot van het Hoogheemraadschap hier door heen kan varen. Hiermee wordt de doorvaarthoogte beperkt, maar kunnen de rijweg en fietspad de Dolfijntocht kruisen zonder hiervoor een hoogteverschil te hoeven overwinnen. Omdat de vaarduiker uit gekoppelde elementen bestaat moeten beide bruggen verwijderd worden alvorens de duikerelementen aangebracht en aan elkaar bevestigd kunnen worden.

Planning

Vooraf moet worden gesteld dat in de hieronder beschreven planning geen volledige opsomming van alle werkzaamheden wordt gegeven. Alleen die werkzaamheden zijn genoemd die een rode draad vormen in de uitvoering.

De werkzaamheden gaan starten ba maandag 27 juni 2005 (in week 26) en lopen door tot circa 21 oktober 2005 (week 42). De einddatum blijft een gecalculeerde datum en de mogelijkheid bestaat dat het werk later of eerder gereed is. Een en ander hangt nauw samen met de weersgesteldheid.

In de planning wordt in week 27 begonnen met het verwijderen van de asfaltverhardingen en aansluitend het ontgraven van grond van zowel rijweg als fietspad. Dit heeft twee redenen:

1. het verwijderen van de verharding en het grond is een nodig om de bestaande bruggen te kunnen slopen;

2. de kabels en leidingen moeten verlegd worden. Langs de westzijde van het tracé liggen middenspanningskabels welke maar een zeer beperkte tijd uit bedrijf kunnen worden genomen. Daarom is besloten eerst aan de oostzijde nieuwe kabels aan te brengen zodat de stroomleverantie via deze kabels zo kort mogelijk onderbroken wordt en dit via tijdelijke maatregelen opgevangen kan worden zodat we er van uit gaan dat er geen, of zo min mogelijk, overlast ontstaat.

Het slopen van de beide bruggen start in week 29. Het slopen van de bruggen is inclusief het verwijderen van fundering van de bruggen, zodat hier ruimte ontstaat om de vaarduiker aan te brengen. Tevens moeten voor het sloopwerk en de het aanbrengen van de duiker tijdelijke maatregelen genomen worden om de doorstroming van de Dolfijntocht te garanderen. Hiertoe zij in het verleden afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap en de daadwerkelijk aan te brengen maatregelen worden voor de start van de werkzaamheden nogmaals besproken met het Hoogheemraadschap.

Het aanbrengen van de vaarduiker start in week 33. Hieraan vooraf gaan nog werkzaamheden al het aanbrengen van bemaling, grondverbetering, kwelscherm en werkvloer. In overleg met de aannemer wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om een deel van de bouwvakperiode door te werken om de periode waarin niet gewerkt wordt zo kort mogelijk te houden. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de vaarduiker, inclusief de druklaag op de vaarduiker en de stootplaten, is gereed eind week 39. In dezelfde periode als het aanbrengen van de vaarduiker wordt ook een groot deel van de rotonde aangebracht.

Na gereedkomen van de vaarduiker en een groot deel van de rotonde worden in week 40 de funderingslagen aangebracht. In week 41 en 42 worden de verschillende asfaltlagen aangebracht en worden belijning en bebording geplaatst.

De redenen waarom de bouwvakperiode in de werkzaamheden is opgenomen zijn:

Afsluiting

Gedurende de loop van de werkzaamheden wordt het wegvak volledig voor alle verkeer afgesloten. Dit houdt in dat zowel gemotoriseerd verkeer als (brom)fietsverkeer van omleidingsroutes gebruik moeten maken. Dit geeft met name voor het langzaam verkeer overlast, maar de werkzaamheden laten het om veiligheidsreden, voor zowel de aannemer als voor de weggebruikers, niet toe dat het verkeer via het werkvak afgehandeld kan worden. Wel wordt getracht om de periode van overlast tot een zo klein mogelijk minimum te beperken. (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl