Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 31 Juli 2007 NoordWest8 valt over GS-opmerking `blijvend beperkte verkeerscapaciteit in Noord-Holland`

De provincie verwacht dat de verkeersstromen in Noord-Holland sterk zullen toenemen. Sterker dan de provincie daar zelf tegenop kan werken. Gedeputeerde Staten concluderen in het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (2007-2013) dat: "er meer groei in mobiliteit komt dan aan capaciteit in de netwerken kan worden ontwikkeld." Hierop heeft het bestuur van NoordWest8 met verbazing gereageerd. "Uit niets in uw ontwerp PVVP blijkt waarom die nieuwe capaciteit niet kan worden ontwikkeld," zegt NoordWest8 voorzitter Bob Verburg.

NoordWest8 ziet tegenstrijdigheden in het PVVP. In het afsluitende hoofdstuk van deel II (De Visie) wordt aan de ene kant gezegd dat capaciteit niet kan worden ontwikkeld, maar aan de andere kant worden allerlei uitbreidingswerken genoemd die in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Zoals de aanleg van spitsstroken, de realisering van diverse weguitbreidingen, van de Westfrisiaweg, de Noord-Zuidlijn en de HSL Amsterdam-Parijs. "Ook Regionet is dan vrijwel geheel operationeel en steeds meer reizigers zullen er dan naar uw verwachting gebruik van maken. Niet door u genoemd wordt de realisering van de Tweede Coentunnel, die voorzien is in de periode 2008-2012. Dit project is vooral voor onze regio (Noordwest-Holland) van immens belang", schrijft Verburg.

Actief besturen

Verburg wil niet suggereren dat de genoemde verkeersmaatregelen voldoende zijn. Wel wijst hij er op dat deze plannen aan het einde van de afgelopen eeuw zijn voorbereid. En dat ook dit GS voorbereid moet zijn op de toekomst. Verburg: "Regeren is vooruitzien en dat geldt met name bij infrastructuur en bereikbaarheid. De groei van de mobiliteit zal tot 2020 en ook daarna sterk toenemen. In het collegeprogramma "Krachtig in Balans" constateert GS dat het grootste knelpunt voor economische ontwikkeling de verslechterde bereikbaarheid is. Dat betekent ons inziens dat naast benutten en beprijzen ook blijvend moet worden ingezet op het bouwen van nieuwe infrastructuur."Voorzitter Verburg van NoordWest8 schrijft dit in een reagerende brief op het door GS uitgebrachte ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan voor de periode 2007-2013.

Toekomst

Vereniging NoordWest8 benadrukt in de reactie ook passages die handelen over de langere termijn, tot 2020. "In deel II, De Visie, wordt een analyse gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen die ons te wachten staan in de provincie Noord-Holland. Als eerste wordt genoemd de economische groei die in 2020 (t.o.v. 2000) zal leiden tot een toename van de automobiliteit met 30% en van het vrachtverkeer met 75%. Voorts worden genoemd de vergrijzing en de stabilisatie van de beroepsbevolking, die sterk bijdragen aan de (auto)mobiliteit vanwege de toegenomen participatie (van senioren) en een toenemende pendel naar de Noordvleugel van de Randstad. Tenslotte wordt gewezen op de sterke groei van het goederenverkeer." Het hoeft niet van meningen afhankelijk te zijn om te bezien of de bestaande netwerken (autowegen, spoorwegen, vaarwegen) die groei aankunnen. Er is al een netwerkanalyse gemaakt voor de Noordvleugel van de Randstad. Hieruit blijkt dat vrijwel overal knelpunten zijn: capaciteitstekorten, ontbrekende schakels, verkeersonveilige situaties en kwetsbaarheid van het netwerk voor incidenten. Er is ook een netwerkanalyse gemaakt voor Noord-Holland Noord, aan deze studie heeft NoordWest8 meegewerkt. GS hebben deze analyse nog niet vastgesteld. Mede daarom vindt NoordWest8 het voorbarig dat GS nu al zegt dat meer sprake is van een kwaliteitsprobleem dan van een capaciteitsprobleem. NoordWest8 wil graag met de provincie van gedachten wisselen over de netwerkanalyse en hoopt hiervoor een uitnodiging te krijgen zodra GS de analyse heeft vastgesteld.

Aandacht voor agrarische sector

In het uitvoeringsprogramma van het ontwerp PVVP noemen GS negen onderwerpen. Zoals: nieuwe infrastructuur rond Alkmaar, bereikbaarheid van bedrijventerreinen, betekenis van het goederenvervoer en bijdrage van het vervoer over water, mobiliteitsmanagement en stedelijke distributie. Hierover heeft de Kamer van Koophandel al een reactie gestuurd, waar NoordWest8 zich bij aansluit. NoordWest8 vraagt nog wel aandacht voor de regionale economie. "Onze regio, Noordwest-Holland, staat voor grote uitdagingen. Meer en meer worden wij een strategische flank van de Noordvleugel, en daarnaast doen zich ontwikkelingen voor die aansluiten bij de eigen kracht van de regionale economie. Met name de agrarische sector, van oudsher al sterk aanwezig, ontwikkelt zich tot een modern, grootschalig en dynamisch complex. Zaadveredeling, glastuinbouw (Agriport A7) en bollenteelt vormen de pijlers van dit ook nationaal gezien belangrijke agrarische complex, dat zeer goede toekomstperspectieven heeft." NoordWest8 vindt dat de knelpunten die het agriverkeer meer en meer ondervindt, aandacht verdienen in het PVVP 2007-2013. "Wellicht zou hiervoor een aparte visie kunnen worden ontwikkeld. Wij leveren hieraan graag een bijdrage, bijvoorbeeld middels het organiseren van een brainstorm-bijeenkomst."

OV

Tenslotte vraagt NoordWest8 om provinciale aandacht voor openbaar vervoer, met name projecten die in het kader van de nieuwe NS-dienstregeling nodig zijn, zoals de Zaanlijn, de nieuwe stations Wijdevenne en Hemboog en de uitbreiding van P&R voorzieningen in Heerhugowaard en Hoorn-Kersenboogerd. NoordWest8 onderschrijft dan ook van harte de intenties die GS heeft neergelegd in het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (pag. 38 van het PVVP). (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl