Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 04 november 2013 Tervisielegging ontwerp-inpassingsplan herinrichting N241 (Schagen) - Inloopavond op 5 november 2013

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan voor de herinrichting van de N241 tussen Verlaat en de aansluiting van de N241 op de N848 nabij Schagen, ligt met de daarbij behorende stukken van 4 november 2013 tot en met 16 december 2013 ter inzage.

Een ieder kan in deze periode een zienswijze kenbaar maken op het ontwerp-inpassingsplan. Tegelijk met het ontwerp-inpassingsplan ligt ook het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Op dinsdag 5 november 2013 is er een inloopavond over het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Tijdens deze avond kunt u informatie krijgen over het indienen van een zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Alle zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve provinciaal inpassingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Deze inloopavond vindt plaats op dinsdag 5 november 2013 in Restaurant 'De Vriendschap', Rijdersstraat 92, 1735 GG 't Veld, van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 4 november 2013 tot en met 16 december 2013 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via .

Op www.noord-holland.nl vindt u een zienswijzenformulier dat u per e-mail kunt versturen. De zienswijze moet worden voorzien van naam, adres en woonplaats.

Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Directie B&U
t.a.v. dhr. A.D. Akkies
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten. Een mondelinge zienswijze kunt u vóór het einde van de termijn van de tervisielegging telefonisch kenbaar maken bij mw. B.N. van Densen, via 023-514 3145.

Inzien

Het ontwerp provinciaal inpassingsplan en bijbehorende documenten kunt u vanaf 4 november 2013 raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn hieronder ook te downloaden.

Het ontwerp-inpassingsplan is van 4 november 2013 tot en met 16 december 2013 in te zien bij de provincie Noord-Holland, uitsluitend na een gemaakte afspraak met mevr. A. Tecle, via 023-514 3529 of via ), Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem.

Tevens is het Provinciaal Inpassingsplan in te zien, tijdens de op de gemeentelijke websites vermelde openingstijden, op de gemeentehuizen van Hollands Kroon (De Verwachting 1, Anna Paulowna) en Schagen (Laan 19, Schagen).

Herinrichting N241

De provincie Noord-Holland realiseert de herinrichting van de N241 in het gebied tussen Verlaat en de aansluiting van de N241 op de N248 nabij Schagen. In het project wordt samengewerkt met de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De herinrichting verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming in het gebied en maakt de regio beter bereikbaar.

Crisis- en Herstelwet

Op het inpassingsplan Herinrichting N241 is de Crisis- en herstelwet (CHW) van toepassing omdat sprake is van een provinciaal inpassingsplan en het gaat om de realisering van een provinciale weg. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is overigens nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl Verdere procedure

Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen en adviezen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het Inpassingsplan Herinrichting N241. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in het voorjaar 2014. Na vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten zal het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan, alsmede het inpassingsplan en de bijbehorende stukken, vervolgens voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd worden.

Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan hebben ingebracht, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest dit tijdig te doen, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan.

Herinrichting N241 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover het besluit wijzigingen bevat ten opzichte van het ontwerp-Inpassingsplan, kan door belanghebbenden een beroep ten aanzien van deze wijzigingen worden ingesteld. Van het besluit tot vaststelling en de terinzagelegging van het Inpassingsplan wordt op dezelfde wijze kennis gegeven als van het ontwerp-inpassingsplan. De Crisis en Herstelwet is van toepassing op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project of de procedure kunt u tijdens werkdagen bellen met mevr. B.N. van Densen, via 023- 514 3145 of .

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl