Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 26 mei 2014 Noord-Holland: Provinciaal Inpassingsplan N241, tussen Schagen en Verlaat, vastgesteld - inzage tm 7 juli 2014

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het Inpassingsplan N241 is op 12 mei 2014 vastgesteld door Provinciale Staten. Hiermee wordt de herinrichting van de N241 planologisch mogelijk gemaakt. Provinciale Staten hebben het Inpassingsplan N241 ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan N241 gewijzigd vastgesteld. Het ontwerp is, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen hebben betrekking op kleine lokale detailuitwerkingen en zijn niet van invloed op het ontwerpprincipe van de N241.

Noodzaak Provinciaal Inpassingsplan

De provincie is voornemens om de N241 tussen Verlaat (kruising N242) en Schagen (aansluiting N248) opieuw in te richten. Daardoor kan het verkeer veiliger en beter doorstromen en wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd. Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. Het doorlopen van een inpassingsplanprocedure is nodig, omdat de verbreding van de N241 en de verschillende aanpassingen niet geheel uitvoerbaar zijn binnen de geldende bestemmingsplannen van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen.

Terinzagelegging

Het vastgestelde Inpassingsplan Herinrichting N241, inclusief bijbehorende stukken en het besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder, is vanaf maandag 26 mei tot en met maandag 7 juli 2014 in te zien op de onderstaande locaties:

Het Provinciaal Inpassingsplan en bijbehorende documenten zijn vanaf maandag 26 mei 2014 tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep instellen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door hen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen over het ontwerp naar voren te hebben gebracht. Voor zover het besluit wijzigingen bevat ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan, kan door belanghebbenden een beroep ten aanzien van deze wijzigingen worden ingesteld. Beroepschriften moeten worden gezonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, te Den Haag. Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Voorlopige voorziening

Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen, indien gelet op betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen en daarmee het besluit te schorsen. Verzoekschriften moeten worden gezonden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op het inpassingsplan Herinrichting N241 is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing, omdat sprake is van een provinciaal inpassingsplan en het gaat om de realisering van een provinciale weg. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het project of de procedure kunt u tijdens werkdagen bellen met mevr. B.N. van Densen, via 023-514 3145 of

Documenten ter inzage op www.noord-holland.nl:

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl